laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


116.  12.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
Da^ AiKlaoSa baacao- kI samasyaa
JaUz ko naamakrNa

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
hirvallaBa kumaar kI rcanaa
bauSSaT-

°

Gar pirvaar maoM
palatU pSau : Baavanaa kuMAr ko sauJaava
CaoTa–saa pPpU

°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
saba sabja,I pulaava

°

khainayaaoM maoM
Baart sao narond` maaOya- kI khanaI
[cCamaR%yau

pI ,jaI ,ko irja,lT ko saaqa hI mauJao sToTsa ko ilae caansa imala gayaa. iptajaI sao maOMnao baat kI tao ]nhaoMnao sahYa- sahmait do dI. ifr ]na idnaaoM farona irTna- Da^@Tr ka Ëoja, qaa. ikMtu vahaM vyast ija,MdgaI maoM fMsakr maOM irTna- BaUla gayaa AaOr kovala 'Ëoja,' ko Aasa–pasa GaUmata rha. [saI baIca sahyaaogaI naOMsaI sao ivavaah kr ilayaa. naOMsaI vahaM s~I raoga ivaSaoYa& qaI. Sahr ko saBaI pMjaabaI–gaujaratI pirvaaraoM sao ihMdI maoM hI baat krtI qaI. yah ]nhoM baD,a AcCa lagata. halaaMik vao svayaM baocaaro ihMdI sao [tnao piricat nahIM rh gae qao. ihMdustana maoM rhto hue BaI pMjaabaI¸ gaujaratI ]nakI maatRBaaYaa qaI ijasako maaQyama sao ivadoSaaoM maoM basanao ko ilae AMga`oja,I ]nhaoMnao saIK laI qaI.

°°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM 
Baart sao saUrja p`kaSa kI khanaI
sahI pto pr

yaad Aayaa‚ Aro‚ banaanaI sao BaI tao imalanaa hO. mana ekdma raomaaMicat hao Aayaa. saaro rasto tao ]sako #yaalaaoM nao vyast rKa laoikna maora saara raomaaMca xaNa Bar maoM gaayaba hao gayaa. [sa samaya tIna bajao hOM. vaOsao BaI jaba pUra mad`asa baMd hO tao yauinavaisa-TI BaI tao baMd haogaI. ]sako Gar ka pta khaM hO maoro pasa. Da[ro@TrI doKta hUM. yauinavaisa-TI ko naMbaraoM maoM na tao AMga`oja,I ivaBaaga ka Da[ro@T naMbar hO‚ na hI ivaBaaga ko hoD ka naama yaa ]saka roisaDoMiSayala naMbar. banaanaI ko naMbar ka tao savaala hI nahIM ]zta. kaSa˛ ]sasao Aaja maulaakat hao jaatI tao iktnao AcCo kT jaato yao dao idna. Aba tao prsaaoM tk [Mtj,aar krnaa pD,ogaa.

°

hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI ka ivaSlaoYaNa
maOM ku<aa AaOr [MTrnaoT

°

saaxaa%kar maoM
ek maulaakat BaaYaa saotu ko BagaIrqa
jagadIp DaMgaI sao

°

saMsmarNa maoM
idvaMgat rcanaakar kao EawaMjaila
janakiva kOlaaSa gaaOtma

°

lailat inabaMQa maoM
]maaSaMkr catuvao-dI ka AalaoK
rsa Aae rsa jaae
1

 saPtah ka ivacaar
AcCI trh saaocanaa bauiwma<aa hO¸ AcCI yaaojanaa banaanaa ]sasao baD,I bauiwma<aa hO AaOr zIk sao kama kao pUra krnaa sabasao baD,I bauiwma<aa hO. —khavat

 

jaarI hOM
nava vaYa- mahao%sava
maoM
inat navaIna
nava vaYa- kivataeM

taja,a ihMdI icaT\zaoM ko saaraMSa
naard sao

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
kalaa ilabaasa–sauYama baodI
maainalaa kI yaaoiganaI–mahoSacaMd` iWvaodI

babalaU–baccana isaMh
tar–Da^ p`itBaa sa@saonaa
panaI–manamaaohna sarla
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-

°

hasya vyaMgya maoM
gaaolagaPpo maoM Saraba–manaaohr purI 
bauiwjaIvaI banaama bauwUjaIvaI–rajaond` %yaagaI

vao baccao , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTaro
Apuna Aajakla , , ,– gaurmaIt baodI

°

Aaja isarhanao maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro ka vyaMgya saMga`h
naalaayak haonao ka sauK
°

dRiYTkaoNa maoM
Ajaya ba`hmaa%maja ka AalaoK
hma hI hOM ihMdU AaOr maulasalamaana
°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
hvaa @yaaoM bahtI hO
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa
Aa^Ô–laa[na Kaoja vaobaa$ sao
°

iva&ana vaata- maoM
[ithasa ko JaraoKo sao iva&ana ka kmaala
idllaI ka laaOhstMBa
°

saaih%ya samaacaar maoM
ivaSva ko hr kaonao sao [sa maah ko
nayao samaacaar

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org