AnauBaUit

24. 2. 2005

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
mahoSa caMd` iWvaodI kI klama sao
ku<ao ka galaa

°

rcanaa p`saMga maoM
dIipka jaaoSaI ko bahumaUlya sauJaava
Ta[p krto samaya yaad rKoM

°

Aaja isarhanao
AmarIkI BaartIya laoKkaoM ka saMklana
idSaaMtr

°

saaihi%yak inabaMQa
ko AMtga-t Da sa%yava`t vamaa- ka AalaoK
korla ka ihndI kiva:
svaait itÉnaala

°

khainayaaoM maoM
Baart sao EaInaaqa kI khanaI
]phar

tBaI sauQaa kI AahT saunaa[- dI. vah saIiZ,yaaoM sao baahr inaklakr KamaaoSaI sao maorI bagala maoM Aakr KD,I hao ga[-. AMQaoro–]jaalao kI AaMKimacaaOnaI plaBar ko ilae qama–saI ga[-. sauQaa nao baD,I Aa%maIyata sao maorI Aaor doKkr kha¸ "Aro¸ yahaM AMQaoro maoM baOzo–baOzo @yaa kr rho hOMÆ Saama kao BaI ]KD,o–]KD,o naja,r Aa rho qao. yah Aapkao Acaanak @yaa hao jaata hOÆ" ifr¸ jaOsao ]sao maoro javaaba kI ja,$rt na hao¸ haqa baZ,akr laala rMga ka iDbbaa maoro Aagao krtI hu[- baaolaI¸ "ja,ra [sao Kaolakr tao doiKe. baaja,ar maoM ek caIja, psaMd Aa ga[- qaI." sauQaa ko isnagQa svar ka jaadu[-pna maoro ilae sava-qaa Apiricat qaa.

°

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
Baart sao saMjaya ivad`aohI kI khanaI
qapoD,a

rivavaar ka idna. saubah–saubah ka samayaÊ dovaoSa Apnao Gar ko laa^na maoM baOza AKbaar pZ rha qaa. pUra ka pUra AKbaar saunaamaI lahraoM sao hu[- ivanaaSakarI tbaahI ko samaacaaraoM AaOr tsvaIraoM sao ATa pDa qaa. tsvaIraoM maoM idKa[- ga[- )dyaivadark isqaityaaoM kao saaocakr hI raoMgaTo KDo hue jaa rho qao. baccaaoM kI laaSaoM¸ AaOrtaoM kI laaSaoM¸ baUZaoM kI laaSaoM¸ laaSaaoM ko Zor. ivaSvaBar maoM [sa hadsao kI kalaI Cayaa psar caukI qaI AaOr hr trf ek Bayaanak sadmaa fOlaa huAa qaa. ek Aaor tbaahI kI K,baroM qaIM tao dUsarI Aaor [sako ilae ivaSvavyaapI sahyaaoga kI. dovaoSa mahja pnnao plaT kr sarsarI taOr sao samaacaaraoM ko SaIYa-k Bar doK rha qaa. pUra pZnao laayak qaa BaI @yaaÆ

°

hasya vyaMgya maoM
Da inaSaaMt kumaar ka vyaMgya
daOra

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
Da ivaVainavaasa imaEa ka AalaoK
ihMdI maanaisakta ka inamaa-Na

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSMakr EaIvaastva ka AalaoK
gaaMva maoM banaa ihndI ba`a]ja,r

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI naja,r sao
2004 kI p`mauK vaO&ainak
]plaibQayaaM Baaga–2

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
Apnao kao saMkT maoM Dala kr kaya- saMpnna krnao vaalaaoM kI ivajaya haotI hO. kayaraoM kI nahIM.—javaahrlaala naoh$ 

 

AnauBaUit maoM

Baart BaUYaNa¸ ]maa Aasaaopa¸ kRYNacaMd` imaEa'Ba`mar' saaOima~ sa@saonaa¸ ivaipna pMvaar 'inaSaana' AaOr SalaBa EaIvaastva kI na[- rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
vaolaoMTa[na Do–kmala kumaar
Apnao kao saMBaalanaa–gauÉdIp Kuranaa
[-–maola–[laa p`saad
kaonaa JarI kotlaI–saMtaoYa gaaoyala
AMitma yaa~a–naIlama jaOna
hvana SaoYa–sauYama baodI

°

hasya vyaMgya maoM
Kuda[-narond` kaohlaI
nayaa saala kuC eosaa hao–saUrja p`kaSa
nava vaYa- ka AiBanaMdna–naIrja i~pazI
°

saMsmarNa maoM
Atula Araora ko saaqa phlaI hvaa[- yaa~a
baD,I saD,k kI toja, galaI maoM
°

mahanagar kI khainayaaM maoM
AMtra krvaD,o kI laGaukqaa
p`oma
°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
Sard jaaoSaI : panaI maoM tola kI baMUd
°

rsaao[-Gar maoM
SaakaharI maugala[- ko AMtga-t nayaa vyaMjana
BarvaaM TmaaTr

°

dRiYTkaoNa maoM
idnakr kumaar ka AalaoK
ihMdI laoKk dyanaIya @yaaoM
°

rcanaa p`saMga maoM
Da jagadISa vyaaoma ka jaanakarIpUNa- laoK
ihndI maoM ha[ku kivata
°

fulavaarI maoM
AaivaYkar kI na[- khainayaaM
AaOr iSalpkaonaa maoM imala kr banaaeM
Saor ka mauKaOTa

 

ApnaI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org