kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


9. 8. 2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-.ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.hasya vyaMgya.
laoKkaoM sao

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
gamaI- kI daophr maoM saMtaoYa Kro lagaa rho hOM
QaUp ka caSmaa

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
sauBaaYa naIrva kI laGaukqaa
makD,I

°

pya-Tna maoM
manaIYa kumaar ko saaqa calaoM
isai@kma ko saÔr pr

°

fulavaarI maoM
 doSa doSaaMtr maoM jaanakarI kI baatoM
Ajao-nTInaa¸ ba`aja,Ila AaOr po$

°

khainayaaoM maoM
Baart sao AiBarMjana kumaar kI khanaI
tuma saca khtI hao gaaOrOyaa

idllaI kI Saama Alasata kI lata AaOr kaomalata kI klaI–saI nahIM hO. vah inaralaa kI saaMQya sauMdrI kI trh naIrvata ko kMQaaoM pr baaMh Dalao hue nahIM AatI.  idllaI kI Saama maoM Sama-–saMkaoca¸ AaMcala–GaMUGaT Aaid kI AvaQaarNaaeM lauPtp`aya hOM. [sailae yahaM kI Saama BaI eosaI nahIM hao saktI. vah tao AatI hO AaOr BaI Saaor baZ,atI hu[- galaI–galaI¸ tmaama saD,kaoM pr. vah SaaMt saraovar pr kmailanaI–dla maoM yaa saaOMdya-–gaiva-ta sairta ko ivastRt vaxasqala maoM yaa ihmaigair ko ATla–Acala gaMBaIr iSaKraoM pr nahIM saaoyaa krtI¸ bailk vah tao baD,I–baD,I [maartaoM AaOr haoTlaaoM kI Bavyata pr saaonao
vaalaI hO.

°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao puYyaima~ kI khanaI
mauMba[- Tu satpuD,a

 khanaI mauMba[- mahanagarI sao hI Sau$ haotI hO. baIca Sahr maoM ek Bavya FlaOT AaOr ]samaoM rhnao vaalao caar ikrdar. saaOrBa dova¸ iva&apna kI duinayaa ka saflatma ka^pI ra[Tr. ]sakI baIvaI $baI¸ Sahr ko sabasao p`itiYzt vyaapairyaaoM maoM sao ek kI baoTI hO. ]na daonaaoM kI CaoTI saI baoTI tanyaa. Aaz saala kI hO. maa^ma–DOD kI dulaarI¸ AkolaI saMtana AaOr¸ ]na tInaaoM ka dulaara 'TSana'. jaI haM 'yaaraM da TSana'. ]sao doK ]sa sauprihT kOca vaD- kI yaad maoM saaOrBa dova nao Apnao DalmaoSana ppI ka naama rKa qaa TSana. K,bardar¸ ]sao kuC mat kihegaa. Garvaalao naaraja, hao jaato hOM. naama nahIM maalaUma hao tao ppI kihe¸ Da^gaI kihe.

°

hasya vyaMgya maoM
rajaond` %yaagaI ka navaInatma SaaoQa ivaYaya
rajanaIit AaOr maUMC

°

pva- pircaya maoM
9 Agast rxaabaMQana ko Avasar pr
manaaohr purI kI klama sao baMQaa
Pyaara saa baMQana–rxaabaMQana

°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI ko sauJaava
dmadar rhoM idnaBar ko ilae

°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova Avana maoM pkaeM
AalaU TmaaTr hro Pyaaja vaalao

 saPtah ka ivacaar
duinayaa ka Aist%va Sas~bala pr nahIM¸ sa%ya¸ dyaa AaOr Aa%mabala pr hO.
—maha%maa gaaMQaI

 

jaIvana Sau@la¸ maIrabaa[-¸ ismata itvaarI¸ Syaamala saumana AaOr saMjayakumaar pazk kI nayaI rcanaaeM 

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
r@tdana–inaitna ]paQyao
ija,MdgaI jahaM Sau$ haotI hO–rvaIMd` ba~a
fuTbaa^la–pd\maa sacadova
rajaQaanaI maoM har–Asaga,r vajaaht
yaadaoM ko gaulamaaohr–SaOla Aga`vaala
°

hasya vyaMgya maoM
[TlaI ko laD\DU–gaurmaIt baodI
BagaaOnao maoM cammaca–p`itBaa sa@saonaa
BaaoMpU–Da narond` kaohlaI
maOca ko samaya , , ,–rivaSaMkr EaIvaastva
°

saMskRit maoM
Aba-uda AaohrI laokr Aa[- hOM
ka^ÔI ka Pyaalaa
°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp Kaoja laae hOM
}jaa- ka vaOkilpk sa`aot: jaOva [-MQana yaaina baayaaoDIja,la
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
[naisËPT kI–baaoD-
°

Aaja isarhanao maoM
ASaaok caËQar ko saMsmarNaaoM ka saMga`h
maMca macaana
°

p`kRit maoM
rajaond` itvaarI ka AalaoK
saukotI jaIvaaSma pak-

°

saMsmarNa maoM
ASaaok caËQar va pUrna pMkja kI yaadaoM maoM Syaama jvaalaamauKI

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org