laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


19.  9.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
gaNaoSaao%sava pr Sard jaaoSaI ko SabdaoM maoM
Aqa gaNaoSaaya nama:

°

p`kRit maoM
Da DI ena itvaarI ka
icar saKa baaMsa

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
ivaVaBaUYaNa imaEa kI laoKnaI sao
saavana ]D,O kjairyaa mastanaI

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
maaOsama @yaa hOÆ

°

khainayaaoM maoM
Baart sao saMtaoYa gaaoyala kI khanaI
BaTkna

mana kI BaTkna kao saba rMgaao ko fOlaava nao Apnao BaItr samaa ilayaa. iktnaa Aasaana haota hO mana kao qaamanaa pr ]tnaa hI Aasaana haota ]saka BaTk jaanaa. rMgaIna kaMca ko BaItr DubaikyaaM lagaatI rhI jaanao iktnaI dor. dukana kI maalaikna BaI camak rhI qaI. laala hro naIlao rMgaao maoM sarabaaor. caTk caunarI mao lagao kaMca jala rho gaOsa ko balba maoM Qamak maar rho qao. galao maoM maaoTo–maaoTo laala hro danaaoM kI maalaa qaI jaao raOSanaI maoM camak rhI qaI. kanaaoM maoM BaI baD,I laTkna vaalao Jaumako qao. matlaba K,asaa camak–Qamak ka [Mtja,ama qaa itsa pr %yaaOhar ka maaOka. maaik-T kI BaI saja–Qaja doKnao laayak qaI. dIvaar pr sajao va laTko rMgaao maoM ilapTI maOM vahaM Ék hI ga[- ]nhoM inahartI AaOr sarahtI.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao Da iSabana kRYNa rONaa kI khanaI
baabaU jaI

baIca maoM qaaoD,a Ékkr ]nhaoMnao saamanao dIvaar pr TMgaI ApnaI p%naI kI tsvaIr kI Aaor doKa AaOr gahrI–laMbaI saaMsa laokr baaolao¸ "Aaja hmaarI SaadI kI saalaigarh hO. bauiZ,yaa jaIivat haotI tao saubah sao hI [na maoDlaaoM kao camakanao maoM laga ga[- haotI. yao maoDla ]sao ApnaI jaana sao BaI Pyaaro qao. jaato–jaato DUbatI Aavaaja, maoM mauJao kh ga[- qaI – ina@ko ko baabaU¸ yah maoDla tumhoM nahIM¸ mauJao imalao hOM. haM – mauJao imalao hOM. [nhoM saMBaalakr rKnaa– hmaarI SaadI kI saalaigarh pr hr saala [nakao pailaSa sao camakanaa." khto–khto baabaUjaI kuC Baavauk hao gae. xaNaBar kI cauPpI ko baad ]nhaoMnao faOjaI AMdaja, maoM zhaka lagaayaa AaOr baaolao¸ "bauiZ,yaa kI baat kao maOMnao saInao sao lagaa ilayaa."

°

hasya vyaMgya maoM
AMtra krvaD,o kr rhI hOM
samaajasaovaa

°

saMskRit maoM
Da navaIna laaohanaI sao raocak jaanakarI
hmaara laaok saaih%ya: laavanaI

°

Gar pirvaar maoM
Abau-da AaohrI ko kargar sauJaava
ibana panaI saba saUna

°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova kI sahayata sao pkaeMM
baosana ka sabja,Idar caIlaa

°

 saPtah ka ivacaar
maanava ka maanava haonaa hI ]sakI jaIt hO¸ danava haonaa har hO¸ AaOr mahamaanava haonaa cama%kar hO.— Da raQaakRYNana

 

gaItaoM maoM SaaMit saumana¸ kivataAaoM maoM narond` maaohna va p`%yaxaa¸ doSaaMtr maoM puiYpta AaOr hasya vyaMgya maoM naIrja i~pazI kI nayaI rcanaaeM 

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
faoksa–Alaka pazk
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~

tuma saca khtI hao–AiBarMjana kumaar
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
r@tdana–inaitna ]paQyao
°

hasya vyaMgya maoM
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,IM–gaurmaIt baodI
janatM~–Da narond` kaohlaI 
rajanaIit AaOr maUMC–rajaond` %yaagaI

QaUp ka caSmaa–saMtaoYa Kro
°

saaih%ya samaacaar maoM
jaapana sao ivaSaoYa rpT
Tao@yaao maoM AMtra-YT/Iya ihMdI sammaolana
°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
jaulaa[- maah ko ica{aoM pr
°

EawaMjaila maoM
]stad ibaismallaah KaM sao pircaya AaOr
ek mah%vapUNa- saaxaa%kar
°

saMsmarNa maoM
AnaUp Sau@la va SaaoBaa svaiPnala kI rcanaa
paYa-d AaOr JaMDa gaIt
°

saamaiyakI maoM
knhOyaalaala catuvao-dI ka AalaoK
ËaMitkarI GaTnaa ka saaxaI
vah bargad
°

iflma–[lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
ihMdI iflmaaoM maoM raYT/Iya Baavanaa

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org