laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


116.  9.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
AMtra krvaD,o kr rhI hOM
samaajasaovaa

°

saMskRit maoM
Da navaIna laaohanaI sao raocak jaanakarI
hmaara laaok saaih%ya: laavanaI

°

Gar pirvaar maoM
Abau-da AaohrI ko kargar sauJaava
ibana panaI saba saUna

°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova kI sahayata sao pkaeMM
baosana ka sabja,Idar caIlaa

°

khainayaaoM maoM
Baart sao Da iSabana kRYNa rONaa kI khanaI
baabaU jaI

baIca maoM qaaoD,a Ékkr ]nhaoMnao saamanao dIvaar pr TMgaI ApnaI p%naI kI tsvaIr kI Aaor doKa AaOr gahrI–laMbaI saaMsa laokr baaolao¸ "Aaja hmaarI SaadI kI saalaigarh hO. bauiZ,yaa jaIivat haotI tao saubah sao hI [na maoDlaaoM kao camakanao maoM laga ga[- haotI. yao maoDla ]sao ApnaI jaana sao BaI Pyaaro qao. jaato–jaato DUbatI Aavaaja, maoM mauJao kh ga[- qaI – ina@ko ko baabaU¸ yah maoDla tumhoM nahIM¸ mauJao imalao hOM. haM – mauJao imalao hOM. [nhoM saMBaalakr rKnaa– hmaarI SaadI kI saalaigarh pr hr saala [nakao pailaSa sao camakanaa." khto–khto baabaUjaI kuC Baavauk hao gae. xaNaBar kI cauPpI ko baad ]nhaoMnao faOjaI AMdaja, maoM zhaka lagaayaa AaOr baaolao¸ "bauiZ,yaa kI baat kao maOMnao saInao sao lagaa ilayaa."
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
ihMdI idvasa ivaSaoYaaMk
1
saaih%ya saMgama maoM
saI vaI EaIrmaNa kI malayaalama khanaI ka ihMdI $paMtr laaOTto hue

]sanao baccao sao pUCa¸ 'khaM pZ,to hao baoTaÆ'
'ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla , , ,'
'iksa @laasa maoMÆ'
'tIsaro @laasa , , ,'
AaOrt nao haqaaoM sao baccao ka maMuh baMd ikyaa.
'yaU Aar sTiDiyaMga [na ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla AifilaeToD TU Aa^@safaoD-. Talk [na [MiglaSa maOD yaU.'
AaOrt nao baccao ko maMuh sao haqa hTayaa.
baccao nao kha¸ 'tIsaro @laasa maoM , , ,'
AaOrt ko haqa kaMp rho qao. ]sanao baccao kao maara AaOr Qa@ka BaI idyaa. baccao ko haoMz AaOr maaqao sao KUna inaklaa AaOr vah daOD,a , , ,tba BaI vah caIK rhI qaI.
'yaU [MiDyana Doivala Ta^k [na [MiglaSa.'

°

hasya vyaMgya maoM
AnaUp kumaar Sau@la ka vyaMgya
ihMdI kI isqait

°

ihMdI idvasa ko Avasar pr
dao ivaiSaYT rcanaaeM

laxmaImalla isaMGavaI ka AalaoK
saMivaQaana maoM ihMdI
AaOr
Da ivavaokanaMd Samaa- kI klama sao
ÔIjaI maoM ihMdI

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
irMpI iKllana isaMh kI rcanaa
laaoksaMvaodnaa ko kiva savao-Svar

 saPtah ka ivacaar
kovala AMga`oja,I saIKnao maoM ijatnaa Eama krnaa pD,ta hO ]tnao Eama maoM Baart kI saBaI BaaYaaeM saIKI jaa saktI hOM. —ivanaaobaa

 

ihMdI kao samaip-t  ivaSaoYa kivataeM saaqa maoM kaka haqarsaI ko janma idvasa pr hasyarsa sao pgaI ]nakI Zor saI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala
gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
faoksa–Alaka pazk
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~

tuma saca khtI hao–AiBarMjana kumaar
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
°

hasya vyaMgya maoM
Aqa gaNaoSaaya nama:–Sard jaaoSaI
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,IM–gaurmaIt baodI
janatM~–Da narond` kaohlaI 
rajanaIit AaOr maUMC–rajaond` %yaagaI
°

p`kRit maoM
Da DI ena itvaarI ka
icar saKa baaMsa
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
ivaVaBaUYaNa imaEa kI laoKnaI sao
saavana ]D,O kjairyaa mastanaI
°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
maaOsama @yaa hOÆ
°

saaih%ya samaacaar maoM
jaapana sao ivaSaoYa rpT
Tao@yaao maoM AMtra-YT/Iya ihMdI sammaolana
°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
jaulaa[- maah ko ica{aoM pr
°

EawaMjaila maoM
]stad ibaismallaah KaM sao pircaya AaOr
ek mah%vapUNa- saaxaa%kar

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org