laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


124.  9.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
AnaUp kumaar Sau@la ka vyaMgya
ihMdI kI isqait

°

ihMdI idvasa ko Avasar pr
dao ivaiSaYT rcanaaeM

laxmaImalla isaMGavaI ka AalaoK
saMivaQaana maoM ihMdI
AaOr
Da ivavaokanaMd Samaa- kI klama sao
ÔIjaI maoM ihMdI

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
irMpI iKllana isaMh kI rcanaa
laaoksaMvaodnaa ko kiva savao-Svar

°

saaih%ya saMgama maoM
saI vaI EaIrmaNa kI malayaalama khanaI ka ihMdI $paMtr laaOTto hue

]sanao baccao sao pUCa¸ 'khaM pZ,to hao baoTaÆ'
'ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla , , ,'
'iksa @laasa maoMÆ'
'tIsaro @laasa , , ,'
AaOrt nao haqaaoM sao baccao ka maMuh baMd ikyaa.
'yaU Aar sTiDiyaMga [na ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla AifilaeToD TU Aa^@safaoD-. Talk [na [MiglaSa maOD yaU.'
AaOrt nao baccao ko maMuh sao haqa hTayaa.
baccao nao kha¸ 'tIsaro @laasa maoM , , ,'
AaOrt ko haqa kaMp rho qao. ]sanao baccao kao maara AaOr Qa@ka BaI idyaa. baccao ko haoMz AaOr maaqao sao KUna inaklaa AaOr vah daOD,a , , ,tba BaI vah caIK rhI qaI.
'yaU [MiDyana Doivala Ta^k [na [MiglaSa.'

°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao Sard isaMh kI khanaI
puranao kpD,o

]sanao baccao sao pUCa¸ 'khaM pZ,to hao baoTaÆ'
'ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla , , ,'
'iksa @laasa maoMÆ'
'tIsaro @laasa , , ,'
AaOrt nao haqaaoM sao baccao ka maMuh baMd ikyaa.
'yaU Aar sTiDiyaMga [na ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla AifilaeToD TU Aa^@safaoD-. Talk [na [MiglaSa maOD yaU.'
AaOrt nao baccao ko maMuh sao haqa hTayaa.
baccao nao kha¸ 'tIsaro @laasa maoM , , ,'
AaOrt ko haqa kaMp rho qao. ]sanao baccao kao maara AaOr Qa@ka BaI idyaa. baccao ko haoMz AaOr maaqao sao KUna inaklaa AaOr vah daOD,a , , ,tba BaI vah caIK rhI qaI.
'yaU [MiDyana Doivala Ta^k [na [MiglaSa.'

°

hasya vyaMgya maoM
 kOnaoDa sao samaIr laala kI pukar
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaaÑ

°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp ko saaqa maMgala ga`h pr
raovar baigGayaaoM ko Aagao

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
daihnao i@lak ka kmaala

°

iflma [lma maoM
Baavanaa kuMAr prK rhI hOM
)iYada ka iflma saMsaar

 saPtah ka ivacaar
Avasar tao saBaI kao ija,MdgaI maoM imalato hOM ikMtu ]naka sahI va> pr sahI trIko sao [stomaala iktnao kr pato hOMÆ
—saMtaoYa gaaoyala

 

ramasva$p isaMdUr¸
]maaEaI AaOr ramaoSvar kaMbaaoja ihmaaMSau ko gaIt tqaa lailat kumaar va rMjanaa saaonaI kI nayaI kivataeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala

gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
faoksa–Alaka pazk
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~

tuma saca khtI hao–AiBarMjana kumaar
°

hasya vyaMgya maoM
samaajasaovaa–AMtra krvaD,o
Aqa gaNaoSaaya nama:–Sard jaaoSaI
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,IM–gaurmaIt baodI
janatM~–Da narond` kaohlaI 
°

saMskRit maoM
Da navaIna laaohanaI sao raocak jaanakarI
hmaara laaok saaih%ya: laavanaI
°

Gar pirvaar maoM
Abau-da AaohrI ko kargar sauJaava
ibana panaI saba saUna
°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova kI sahayata sao pkaeMM
baosana ka sabja,Idar caIlaa
°

p`kRit maoM
Da DI ena itvaarI ka
icar saKa baaMsa
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
ivaVaBaUYaNa imaEa kI laoKnaI sao
saavana ]D,O kjairyaa mastanaI
°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
maaOsama @yaa hOÆ

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org