laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


19.  11.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
Da^ ,iSavadova manhasa ko ivacaar
iËkoT ko baaro maoM

°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
svadoSaI sao jaanaoM
kcaro ka kmaala

°

saMsmarNa maoM
AnaUp kumaar Sau@la kI puYpaMjaila
baaolaao na baaolaao rmaanaaqa AvasqaI

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
jalavaayau

°  

khainayaaoM maoM
Baart sao manamaaohna sarla kI khanaI
panaI

 saaiva~I nao eosao rao ha]sa phlaI baar [MglaOMD maoM doKo qao. ]sao ek baar BaaiTyaa saahba Apnao saaqa ivadoSa lao gae qao. laMdna ko ek dUr–draja ko ]pnagar isaiTMgabaaona- maoM ivaVaqaI- jaIvana ka ]naka ek daost rhta qaa. ]saI ko Gar zhro qao vao daonaaoM. eosao Gar kao rao ha]sa khto hOM¸ batayaa qaa BaaiTyaa saahba nao. pr vao saBaI Gar bahut saaÔ AaOr KUbasaUrt qao. laa^na kI Gaasa BaI KUba hrI qaI AaOr laa^na maoM panaI donao ka ek fvvaara–saa qaa ijasao isp`Mklar khto qao vao laaoga. jaba panaI kI TaoMTI Kaola dI jaatI tao vah fvvaara naacanao lagata qaa AaOr naaca–naaca kr laa^na kI Gaasa kao saIMcata qaa. saaiva~I kao vah bahut AcCa lagata AaOr vah ijatnaI dor BaI vahaM rhI¸ KalaI va@t inakala kr ]sao naacato hue doKtI rhI qaI.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
yaU esa e sao Da^ p`itBaa sa@saonaa kI khanaI
tar

 vah ba,Da ]dasa qaa. qaaoD,I dor phlao hI ]sao tar imalaa qaa¸ ]sako BatIjao kI maR%yau hao ga[- qaI. javaana BatIjaa KUba tMduÉst¸ AcCa }Mcaa pUra¸ naak ko naIcao syaah roKaeM bahut spYT idKnao lagaIM qaIM¸ DUba kr mar gayaa. eosaI kao[- baat nahIM qaI ik jaana¹baUJa kr yaa iksaI majabaUrI kI vajah sao kuC kr baOza hao. baD,I mast tbaIyat ka qaa. iksao maalaUma qaa jaakr vaapsa nahIM laaOTogaa² sahsaa ivaSvaasa nahIM huAa ik ihtona mar gayaa hO. ABaI kuC idna phlao hI tao ]sako pasa Aayaa qaa. ek hFto saaqa¹saaqa rho qao daonaaoM. ]ma` maoM BaI tao kao[- K,asa AMtr nahIM qaa. Gar maoM kao[- ]sako sabasao inakT qaa tao basa ihtona hI. BatIjao sao AiQak daost qaa vah ]saka.

°

hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI sao saunaoM ik vao iksailae
Aajakla naaraja cala rho hOM

°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
Da fkIrcaMd Sau@la kI rcanaa
dRZ, inaScaya

°

pva- pircaya maoM
caMdnanagar¸ hugalaI sao maanaaoSaI caOTjaI- kI
jagawa~I pUjaa

°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
hraBara pulaava
°

 saPtah ka ivacaar
BaUK Pyaasa sao ijatnao laaogaaoM kI maR%yau
haotI hO ]sasao khIM AiQak laaogaaoM kI
maR%yau jy,aada Kanao AaOr jy,aada pInao sao
haotI hO. — khavat

 

rama AQaIr ko gaIt tqaa rajaoSa Samaa-¸ Sabanama Samaa-
va
?toSa kumaar kI kivataeM

dIpavalaI ivaSaoYaaMk samaga`

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-
hvaaGar – Da^ hirsaumana ibaYT
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
tlavaar – maQausaUdna AanaMd
puranao kpD,o – Sard isaMh
laaOTto hue – saI pI EaIramana
°

hasya vyaMgya maoM
ek mahana , , ,– maurlaI manaaohr EaIvaastva
ivaBaIYaNa kI sarkar–AiBanava Sau@la
haid-k baQaa[- – riva rtlaamaI
rhsya rama–vanavaasa ka–javaahr caaOQarI

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva sao kuC AMd$naI baatoM
emapI3 Plaoyar ko saMbaMQa maoM
°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja ko iflmaI saMsaar kI
vao p`isaw maihlaaeM
°

saaih%ya samaacaar maoM
klak<aa AaOr laKna} sao
dao samaacaar
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
manaaohr purI ka ivastRt ivavarNa
pva- puMja dIpavalaI
°

lailat inabaMQa maoM
rmaoSa itvaarI ivarama ka AalaoK
jyaaoitpva- kI jaya
°

dRiYTkaoNa maoM
rmaoSa gaaOtma ko ivacaar
tulasaI kqaa rGaunaaqa kI

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org