laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


116.  11.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI sao saunaoM ik vao iksailae
Aajakla naaraja cala rho hOM

laGaukqaa maoM
Da fkIrcaMd Sau@la kI rcanaa
dRZ, inaScaya

pva- pircaya maoM
caMdnanagar¸ hugalaI sao maanaaoSaI caOTjaI- kI
jagawa~I pUjaa

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
hraBara pulaava

khainayaaoM maoM
yaU esa e sao Da^ p`itBaa sa@saonaa kI khanaI
tar

 

vah ba,Da ]dasa qaa. qaaoD,I dor phlao hI ]sao tar imalaa qaa¸ ]sako BatIjao kI maR%yau hao ga[- qaI. javaana BatIjaa KUba tMduÉst¸ AcCa }Mcaa pUra¸ naak ko naIcao syaah roKaeM bahut spYT idKnao lagaIM qaIM¸ DUba kr mar gayaa. eosaI kao[- baat nahIM qaI ik jaana¹baUJa kr yaa iksaI majabaUrI kI vajah sao kuC kr baOza hao. baD,I mast tbaIyat ka qaa. iksao maalaUma qaa jaakr vaapsa nahIM laaOTogaa² sahsaa ivaSvaasa nahIM huAa ik ihtona mar gayaa hO. ABaI kuC idna phlao hI tao ]sako pasa Aayaa qaa. ek hFto saaqa¹saaqa rho qao daonaaoM. ]ma` maoM BaI tao kao[- K,asa AMtr nahIM qaa. Gar maoM kao[- ]sako sabasao inakT qaa tao basa ihtona hI. BatIjao sao AiQak daost qaa vah ]saka.

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

baala idvasa ivaSaoYaaMk
1
khainayaaoM maoM
Baart sao baccana isaMh kI khanaI
babalaU

ijasa idna kaMta rat maoM ir@Saa KIMcanao lagaa qaa¸ ]sa idna sao ]sao kuC bacat haonao lagaI qaI. dsa–baIsa Épyao kaT–kpT kr DakKanao maoM jamaa krnao lagaa qaa. Cinayaa BaI mauhllao ko ek saoz ko yahaM kpD,a Qaaonao ka kama krnao lagaI qaI. ]sao mahInao maoM Za[- saaO Épyao AaOr daophr ka Kanaa imalata qaa. Cinayaa [sa pgaar maoM sao dao saaO Épyao kaMta kao dotI qaI ijasao vah DakKanao maoM Dala dota qaa. [sa bacat sao kaMta AaOr Cinayaa daonaaoM hI
]%saaiht qao. Aba babalaU AMga`oja,I skUla maoM pZ,nao lagaogaa. pZ,–ilaKkr saahoba banaogaa AaOr ]sakI tkdIr badla dogaa. bauZ,apa caOna sao kTogaa. maana–mayaa-da baZ, jaaegaI.

hasya vyaMgya maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro kI icaMta
vao baccao nahIM rhnaa caahto

saamaiyakI maoM
dovaoMd` dovaoSa ka AalaoK
baala–pi~kaAaoM kI BaUimaka

saaih%yak inabaMQa maoM
Da jagadISa vyaaoma idKa rho hOM
baala saaih%ya ka kond`
laaok saaih%ya

iÔlma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
baccaaoM ka iflma saMsaar

 saPtah ka ivacaar
baccao kaoro kpD,o kI trh haoto hOM¸ jaOsaa caahao vaOsaa rMga laao¸ ]nhoM inaiScat rMga maoM kovala Dubaao donaa pyaa-Pt hO.
—sa%yasaa[-M baabaa

 

jaarI hOM
baalaidvasa ko Avasar
pr
iSaSaugaIt mahao%sava maoM
inat navaIna iSaSaugaIt

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
panaI–manamaaohna sarla
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-
hvaaGar – Da^ hirsaumana ibaYT
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
tlavaar – maQausaUdna AanaMd
puranao kpD,o – Sard isaMh
laaOTto hue – saI pI EaIramana

hasya vyaMgya maoM
iËkoT ko baaro maoM–Da^ ,iSavadova manhasa
ek mahana , , ,– maurlaI manaaohr EaIvaastva
ivaBaIYaNa kI sarkar–AiBanava Sau@la
haid-k baQaa[- – riva rtlaamaI
rhsya rama–vanavaasa ka–javaahr caaOQarI

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
svadoSaI sao jaanaoM
kcaro ka kmaala

saMsmarNa maoM
AnaUp kumaar Sau@la kI puYpaMjaila
baaolaao na baaolaao rmaanaaqa AvasqaI

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
jalavaayau

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva sao kuC AMd$naI baatoM
emapI3 Plaoyar ko saMbaMQa maoM

saaih%ya samaacaar maoM
klak<aa AaOr laKna} sao
dao samaacaar

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org