laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


124.  11.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro kI icaMta
vao baccao nahIM rhnaa caahto

°

saaih%yak inabaMQa maoM
dovaoMd` dovaoSa ka AalaoK
baala–pi~kaAaoM kI BaUimaka

°

pva- pircaya maoM
Da jagadISa vyaaoma idKa rho hOM
baala saaih%ya ka kond`
laaok saaih%ya

°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
baccaaoM ka iflma saMsaar

°

khainayaaoM maoM
Baart sao baccana isaMh kI khanaI
babalaU

ijasa idna kaMta rat maoM ir@Saa KIMcanao lagaa qaa¸ ]sa idna sao ]sao kuC bacat haonao lagaI qaI. dsa–baIsa Épyao kaT–kpT kr DakKanao maoM jamaa krnao lagaa qaa. Cinayaa BaI mauhllao ko ek saoz ko yahaM kpD,a Qaaonao ka kama krnao lagaI qaI. ]sao mahInao maoM Za[- saaO Épyao AaOr daophr ka Kanaa imalata qaa. Cinayaa [sa pgaar maoM sao dao saaO Épyao kaMta kao dotI qaI ijasao vah DakKanao maoM Dala dota qaa. [sa bacat sao kaMta AaOr Cinayaa daonaaoM hI
]%saaiht qao. Aba babalaU AMga`oja,I skUla maoM pZ,nao lagaogaa. pZ,–ilaKkr saahoba banaogaa AaOr ]sakI tkdIr badla dogaa. bauZ,apa caOna sao kTogaa. maana–mayaa-da baZ, jaaegaI.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao mahoSacaMd` iWvaodI kI khanaI
maainalaa kI yaaoiganaI

maainalaa gaaMva AlmaaoD,a janapd maoM C: hja,ar fIT kI }Mcaa[- pr GanaI phaiD,yaaoM ko baIca isqat hO. maOdana sao jaanao pr kaObao-T naoSanala pak- ko baahr isqat ramanagar ksbao sao saGana vana p`arMqa hao jaata hO. ifr garijayaa¸ jahaM sao kaObao-T pak- ka p`vaoSa War hO¸ haoto hue maaohana pD,ta hO. maaohana sao mau#ya maaga- CUT jaata hO AaOr baayaIM Aaor kI ptlaI saD,k pr calanaa pD,ta hO. yahaM sao }Mcaa[- p`arMBa hao jaatI hO¸ AaOr lagaBaga saaz iklaaomaITr kI inaja-na phaD,I yaa~a ko ]praMt caID, evaM baaMJa ko vanaaoM sao iGara gaaMva maanaIlaa Aata hO. basa sao ]trnao pr baayaIM Aaor banaI p@kI dUkanaaoM AaOr CaoTo–CaoTo GaraoM kao doKkr ek ksbao jaOsaa Baana haota hO

°

hasya vyaMgya maoM
rajaond` %yaagaI ka 
bauiwjaIvaI banaama bauwUjaIvaI

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa
Aa^Ô–laa[na Kaoja vaobaa$ sao

°

iva&ana vaata- maoM
[ithasa ko JaraoKo sao iva&ana ka kmaala
idllaI ka laaOhstMBa

°

saaih%ya samaacaar maoM
ivaSva ko hr kaonao sao [sa maah ko
nayao samaacaar
°

 saPtah ka ivacaar
Qana tao vaapsa ikyaa jaa sakta hO prMtu sahanauBaUit ko Sabd vao ?Na hOM ijasao caukanaa manauYya kI Sai@t ko baahr hO.
—saudSa-na

 

jaarI hOM
baalaidvasa ko Avasar pr iSaSaugaIt mahao%sava maoM inat navaIna iSaSaugaIt

taja,a ihMdI ica+aoM ko saaraMSa
naard sao

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
tar–Da^ p`itBaa sa@saonaa
panaI–manamaaohna sarla
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-
hvaaGar – Da^ hirsaumana ibaYT
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
tlavaar – maQausaUdna AanaMd
°

hasya vyaMgya maoM
Apuna Aajakla , , ,– gaurmaIt baodI
iËkoT ko baaro maoM–Da^ ,iSavadova manhasa

ek mahana , , ,– maurlaI manaaohr EaIvaastva
ivaBaIYaNa kI sarkar–AiBanava Sau@la
°

laGaukqaa maoM
Da fkIrcaMd Sau@la kI rcanaa
dRZ, inaScaya
°

pva- pircaya maoM
caMdnanagar¸ hugalaI sao maanaaoSaI caOTjaI- kI
jagawa~I pUjaa
°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
hraBara pulaava
°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
svadoSaI sao jaanaoM
kcaro ka kmaala
°

saMsmarNa maoM
AnaUp kumaar Sau@la kI puYpaMjaila
baaolaao na baaolaao rmaanaaqa AvasqaI
°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
jalavaayau
 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org