laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


11.  12.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
rajaond` %yaagaI ka 
bauiwjaIvaI banaama bauwUjaIvaI

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ko saaqa
Aa^Ô–laa[na Kaoja vaobaa$ sao

°

iva&ana vaata- maoM
[ithasa ko JaraoKo sao iva&ana ka kmaala
idllaI ka laaOhstMBa

°

saaih%ya samaacaar maoM
ivaSva ko hr kaonao sao [sa maah ko
nayao samaacaar

°

khainayaaoM maoM
Baart sao mahoSacaMd` iWvaodI kI khanaI
maainalaa kI yaaoiganaI

maainalaa gaaMva AlmaaoD,a janapd maoM C: hja,ar fIT kI }Mcaa[- pr GanaI phaiD,yaaoM ko baIca isqat hO. maOdana sao jaanao pr kaObao-T naoSanala pak- ko baahr isqat ramanagar ksbao sao saGana vana p`arMqa hao jaata hO. ifr garijayaa¸ jahaM sao kaObao-T pak- ka p`vaoSa War hO¸ haoto hue maaohana pD,ta hO. maaohana sao mau#ya maaga- CUT jaata hO AaOr baayaIM Aaor kI ptlaI saD,k pr calanaa pD,ta hO. yahaM sao }Mcaa[- p`arMBa hao jaatI hO¸ AaOr lagaBaga saaz iklaaomaITr kI inaja-na phaD,I yaa~a ko ]praMt caID, evaM baaMJa ko vanaaoM sao iGara gaaMva maanaIlaa Aata hO. basa sao ]trnao pr baayaIM Aaor banaI p@kI dUkanaaoM AaOr CaoTo–CaoTo GaraoM kao doKkr ek ksbao jaOsaa Baana haota hO.

°°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
yaU esa e sao sauYama baodI kI khanaI
kalaa ilabaasa

ApnaI jaD,aoM kI phcaana kI ija&asaa BaI kao[- nayaI baat tao nahIM. haM vah isaÔ- saMvaodnaSaIla yauvak–yauvaityaaoM maoM hI haotI hO. AaOr Ananyaa kI saMvaodnaSaIlata tao ]sako caohro sao hI Jalak jaatI qaI , , ,bahut kaomala¸ KUba GanaI saaMvalaI %vacaa AaOr gahrI–gaMBaIr baohd [MToMsa AaMKoM. doKnao maoM bahut sauMdr nahIM qaI pr ]na AaMKaoM kI iSa_t AaOr %vacaa ko saaMvalaopna maoM ek trh kI launaa[- ]sao bahut AakYa-k banaa dotI qaI. bahut matlaba ko savaala pUCtI qaI AaOr falatU baat ekdma nahIM. ifr BaI BaartIya maUla ko Anya AmaorIkI ivaVaiqa-yaaoM sao kuC Alaga nahIM dIKtI qaI vah , , ,]nhIM kI trh AmarIkI phnaavaa¸ taOr–trIko¸ baatcaIt ka lahjaa AaOr KuSaimaja,aja,.

°

hasya vyaMgya maoM
manaaohr purI kI klama sao
gaaolagaPpo maoM Saraba

°

Aaja isarhanao maoM
Saas~I ina%yagaaopala kTaro ka vyaMgya saMga`h
naalaayak haonao ka sauK

°

dRiYTkaoNa maoM
Ajaya ba`hmaa%maja ka AalaoK
hma hI hOM ihMdU AaOr maulasalamaana

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
hvaa @yaaoM bahtI hO
°

 saPtah ka ivacaar
Sa~u ko saaqa maRduta ka vyavahar ApkIit- ka karNa banata hO AaOr puÉYaaqa- yaSa ka. —ramanaroSa i~pazI

 

[sa maah ko kiva ÌYNaanaMd ÌYNa¸
Da isai_kI kI ga,ja,laoM¸ ivaipna caaOQarI kI kivataeM va kuC iSaSaugaIt AaOr

taja,a ihMdI ica+aoM ko saaraMSa
naard sao

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
babalaU–baccana isaMh
tar–Da^ p`itBaa sa@saonaa
panaI–manamaaohna sarla
iZbarI Ta[T – tojaond` Samaa-
hvaaGar – Da^ hirsaumana ibaYT
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
°

hasya vyaMgya maoM
vao baccao , , ,–Saas~I ina%yagaaopala kTaro
Apuna Aajakla , , ,– gaurmaIt baodI
iËkoT ko baaro maoM–Da^ ,iSavadova manhasa

ek mahana , , ,– maurlaI manaaohr EaIvaastva
°

saaih%yak inabaMQa maoM
dovaoMd` dovaoSa ka AalaoK
baala–pi~kaAaoM kI BaUimaka
°

pva- pircaya maoM
Da jagadISa vyaaoma idKa rho hOM
baala saaih%ya ka kond` laaok saaih%ya
°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
baccaaoM ka iflma saMsaar
°

laGaukqaa maoM
Da fkIrcaMd Sau@la kI rcanaa
dRZ, inaScaya
°

pva- pircaya maoM
caMdnanagar¸ hugalaI sao maanaaoSaI caOTjaI- kI
jagawa~I pUjaa
°

rsaao[-Gar maoM
garmaa garma pk kr tOyaar hO
hraBara pulaava

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org