laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


11.  11.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
maurlaI manaaohr EaIvaastva kI klama sao
ek mahana vyai> kI Aa%makqaa

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva sao kuC AMd$naI baatoM
emapI3 Plaoyar ko saMbaMQa maoM

°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja ko iflmaI saMsaar kI
vao p`isaw maihlaaeM

°

saaih%ya samaacaar maoM
klak<aa AaOr laKna} sao

dao samaacaar

°

khainayaaoM maoM
yaU ko sao tojaond` Samaa- kI khanaI
iZbarI Ta[T

 
idnaoSa lagaBaga dsa vaYaao-M sao kuvaOt maoM caaT-D Aaka]MToMT hO. gaaMva ko gaurmaIt kao prdosa maoM BaI ek jaanakar tao imala hI gayaa qaa. gaurmaIt nao Apnao sarla svaBaava AaOr vyavahar sao SaIGa` hI Apnao Aapkao vahaM sauvyavaisqat BaI kr ilayaa qaa. ]sao rhnao ko ilae ihlTna haoTla ko pICo hI ek jagah imala ga[- qaI. ]sanao svayaM hI yah sqaana psaMd ikyaa qaa. kuC gaaMva ko GaraoM jaOsaa Gar qaa. AaMgana ko mau#ya War sao Gar tk phuMcanao tk hI tIna imanaT tao calanaa hI pD,ta qaa. caaraoM Aaor }McaI dIvaar AaOr baIca maQya maoM ]saka tIna kmaro ka vaatanaukUilat Gar² jaI jaana sao maohnat kr rha qaa gaurmaIt AaOr vahaM jagaraMva maoM kulavaMt nao ek fUla saI baoTI kao janma idyaa.

°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao manamaaohna sarla kI khanaI
panaI

 saaiva~I nao eosao rao ha]sa phlaI baar [MglaOMD maoM doKo qao. ]sao ek baar BaaiTyaa saahba Apnao saaqa ivadoSa lao gae qao. laMdna ko ek dUr–draja ko ]pnagar isaiTMgabaaona- maoM ivaVaqaI- jaIvana ka ]naka ek daost rhta qaa. ]saI ko Gar zhro qao vao daonaaoM. eosao Gar kao rao ha]sa khto hOM¸ batayaa qaa BaaiTyaa saahba nao. pr vao saBaI Gar bahut saaÔ AaOr KUbasaUrt qao. laa^na kI Gaasa BaI KUba hrI qaI AaOr laa^na maoM panaI donao ka ek fvvaara–saa qaa ijasao isp`Mklar khto qao vao laaoga. jaba panaI kI TaoMTI Kaola dI jaatI tao vah fvvaara naacanao lagata qaa AaOr naaca–naaca kr laa^na kI Gaasa kao saIMcata qaa. saaiva~I kao vah bahut AcCa lagata AaOr vah ijatnaI dor BaI vahaM rhI¸ KalaI va@t inakala kr ]sao naacato hue doKtI rhI qaI.

°

hasya vyaMgya maoM
Da^ ,iSavadova manhasa ko ivacaar
iËkoT ko baaro maoM

°

p`kRit AaOr pyaa-varNa maoM
svadoSaI sao jaanaoM
kcaro ka kmaala

°

saMsmarNa maoM
AnaUp kumaar Sau@la kI puYpaMjaila
baaolaao na baaolaao rmaanaaqa AvasqaI

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
jalavaayau
°

 saPtah ka ivacaar
p`laya haonao pr samaud` BaI ApnaI mayaa-da kao CaoD, doto hOM laoikna sajjana laaoga mahaivapi<a maoM BaI mayaa-da kao nahIM CaoD,to.— caaNa@ya

 

[sa maah ko kiva maoM Da ,ramasanaohI laala Samaa- 'yaayaavar' saaqa maoM 'knak'¸ 'maQaukr' AaOr Sard tOlaMga kI nayaI rcanaaeM

dIpavalaI ivaSaoYaaMk samaga`

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
hvaaGar–Da^ hirsaumana ibaYT
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
tlavaar–maQausaUdna AanaMd
puranao kpD,o–Sard isaMh
laaOTto hue–saI pI EaIramana
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa

°

hasya vyaMgya maoM
ivaBaIYaNa kI sarkar–AiBanava Sau@la
haid-k baQaa[- – riva rtlaamaI
rhsya rama–vanavaasa ka–javaahr caaOQarI
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaa – samaIr laala
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
manaaohr purI ka ivastRt ivavarNa
pva- puMja dIpavalaI
°

lailat inabaMQa maoM
rmaoSa itvaarI ivarama ka AalaoK
jyaaoitpva- kI jaya
°

dRiYTkaoNa maoM
rmaoSa gaaOtma ko ivacaar
tulasaI kqaa rGaunaaqa kI
°

pva- pircaya maoM
dIipka jaaoSaI manaa rhI hOM
krvaa–caaOqa
°

rsaao[-Gar maoM
ABaI sao tOyaar hao rho hOM
dIpavalaI ko pkvaana
°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI kr rhI hOM
saubah ko naaSto kao salaama

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org