AnauBaUit

1. 3. 2005

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMpk-.hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah

saaihi%yak inabaMQa maoM
Da ivaVainavaasa imaEa ka AalaoK
ihMdI maanaisakta ka inamaa-Na

°

hasya vyaMgya maoM
Da inaSaaMt kumaar ka vyaMgya
daOra

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSMakr EaIvaastva ka AalaoK
gaaMva maoM banaa ihndI ba`a]ja,r

°

iva&ana vaata- maoM
Da gauÉdyaala p`dIp kI naja,r sao
2004 kI p`mauK vaO&ainak
]plaibQayaaM Baaga–2

°

khainayaaoM maoM
Baart sao saMjaya ivad`aohI kI khanaI
qapoD,a

rivavaar ka idna. saubah–saubah ka samayaÊ dovaoSa Apnao Gar ko laa^na maoM baOza AKbaar pZ rha qaa. pUra ka pUra AKbaar saunaamaI lahraoM sao hu[- ivanaaSakarI tbaahI ko samaacaaraoM AaOr tsvaIraoM sao ATa pDa qaa. tsvaIraoM maoM idKa[- ga[- )dyaivadark isqaityaaoM kao saaocakr hI raoMgaTo KDo hue jaa rho qao. baccaaoM kI laaSaoM¸ AaOrtaoM kI laaSaoM¸ baUZaoM kI laaSaoM¸ laaSaaoM ko Zor. ivaSvaBar maoM [sa hadsao kI kalaI Cayaa psar caukI qaI AaOr hr trf ek Bayaanak sadmaa fOlaa huAa qaa. ek Aaor tbaahI kI K,baroM qaIM tao dUsarI Aaor [sako ilae ivaSvavyaapI sahyaaoga kI. dovaoSa mahja pnnao plaT kr sarsarI taOr sao samaacaaraoM ko SaIYa-k Bar doK rha qaa. pUra pZnao laayak qaa BaI @yaaÆ
°

1nayao AMkaoM kI saUcanaa ko ilayaoÑ
Apnaa [- maola yahaM ilaK BaojaoM

 

[sa saPtah

khainayaaoM maoM
yaU ko sao ]Yaa vamaa- kI khanaI
maMjaUr AlaI

maMjaUr AlaI yahIM ba`aDvao ko maaoD, pr rhto qao. makana baD,a nahIM qaa pr AcCa qaa. vaOsao Akolao AadmaI ko ilae dao kmaraoM ka makana BaI baD,a hI haota hO. kuC hI idnaaoM phlao paikstana sao Aae qao. hr samaya KuSaI kI ek lahr ]nakI AaMKaoM maoM daOD,tI rhtI qaI. sauQaakr kao BaI laIDsa maoM rhto yahI saat Aaz saala hao rho qao. sauQaakr Baart ko ]D,Isaa p`aMt sao Aae qao. pirvaar kao ABaI tk nahIM baulaa pae qao¸ Akolao qao At: hr ek sao imalanaa jaulanaa BaI KUba rKto qao. samaya pD,nao pr hr iksaI kI madd krnao kao tOyaar rhto qao. svaBaava kI [sa ]darta kI vajah sao vah sabako cahoto qao laaoga ]nhoM sammaana kI dRiYT sao doKto qao.

°

hasya vyaMgya maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ka vyaMgya
³]´[- maola

°

pva- pircaya maoM
mahaiSavarai~ ko Avasar pr
kSmaIrI prMpraAaoM kI Cana–baIna
iSavarai~ ko AKraoT

°

lailat inabaMQa maoM
SyaamasauMdr dubao ko SabdaoM maoM
raokaoÑ yah vasaMt jaanao na pae

°

fulavaarI maoM
pala vaalaI naavaaoM ka AaivaYkar
AaOr haolaI ko ilae imala kr banaaeM
haoilaka AaOr p`hlaad

°

ÑsaPtah ka ivacaarÑ
saccaa[- sao ijasaka mana Bara hO¸ vah ivaWana na haonao pr BaI bahut doSa saovaa kr sakta hO—pM maaotIlaala naoh$ 

 

AnauBaUit maoM

[sa maah ka kiva maoM Aalaaok EaIvaastva
idSaaMtr maoM
hMsaraja isaMh vamaa-
AaOr 10 na[-
p`oma kivataeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
]phar–EaInaaqa
vaolaoMTa[na Do–kmala kumaar
Apnao kao saMBaalanaa–gauÉdIp Kuranaa
[-–maola–[laa p`saad
kaonaa JarI kotlaI–saMtaoYa gaaoyala
AMitma yaa~a–naIlama jaOna
°

hasya vyaMgya maoM
ku<ao ka galaa–mahoSa caMd` iWvaodI
Kuda[-–narond` kaohlaI
nayaa saala kuC eosaa hao–saUrja p`kaSa
nava vaYa- ka AiBanaMdna–naIrja i~pazI
°

rcanaa p`saMga maoM
dIipka jaaoSaI ko bahumaUlya sauJaava
Ta[p krto samaya yaad rKoM
°

Aaja isarhanao
AmarIkI BaartIya laoKkaoM ka saMklana
idSaaMtr
°

saaihi%yak inabaMQa
ko AMtga-t Da sa%yava`t vamaa- ka AalaoK
korla ka ihndI kiva:
svaait itÉnaala
°

baD,I saD,k kI toja, galaI maoM
Atula Araora ko saaqa
phlaI hvaa[- yaa~a
°

mahanagar kI khainayaaM maoM
AMtra krvaD,o kI laGaukqaa
p`oma
°

maMca macaana maoM
ASaaok caËQar ko SabdaoM maoM
Sard jaaoSaI : panaI maoM tola kI baMUd
°

rsaao[-Gar maoM
SaakaharI maugala[- ko AMtga-t nayaa vyaMjana
BarvaaM TmaaTr

 

ApnaI p`itiËyaa    ilaKoM À pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

Aaja isarhanao. ]pnyaasa. ]phar. khainayaaM. klaa dIGaa-. kivataeMM. gaaOrvagaaqaa. puranao AMk. nagarnaamaa.rcanaa p`saMga
Gar–pirvaar.dao pla.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.fulavaarI.rsaao[-.laoKk.laoKkaoM sao.iva&ana vaata-
ivaSaoYaaMk.iSaxaa–saU~.saaih%ya saMgama.saMsmarNa.saaih%ya samaacaar.saaihi%yak inabaMQa.svaasqya.saMdBa-.saMpk-.hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org