laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit
116.  8.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
rajaond` %yaagaI ka navaInatma SaaoQa ivaYaya
rajanaIit AaOr maUMC

°

pva- pircaya maoM
9 Agast rxaabaMQana ko Avasar pr
manaaohr purI kI klama sao baMQaa
Pyaara saa baMQana–rxaabaMQana

°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI ko sauJaava
dmadar rhoM idnaBar ko ilae

°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova Avana maoM pkaeM
AalaU TmaaTr hro Pyaaja vaalao

°

khainayaaoM maoM
Baart sao puYyaima~ kI khanaI
mauMba[- Tu satpuD,a

 khanaI mauMba[- mahanagarI sao hI Sau$ haotI hO. baIca Sahr maoM ek Bavya FlaOT AaOr ]samaoM rhnao vaalao caar ikrdar. saaOrBa dova¸ iva&apna kI duinayaa ka saflatma ka^pI ra[Tr. ]sakI baIvaI $baI¸ Sahr ko sabasao p`itiYzt vyaapairyaaoM maoM sao ek kI baoTI hO. ]na daonaaoM kI CaoTI saI baoTI tanyaa. Aaz saala kI hO. maa^ma–DOD kI dulaarI¸ AkolaI saMtana AaOr¸ ]na tInaaoM ka dulaara 'TSana'. jaI haM 'yaaraM da TSana'. ]sao doK ]sa sauprihT kOca vaD- kI yaad maoM saaOrBa dova nao Apnao DalmaoSana ppI ka naama rKa qaa TSana. K,bardar¸ ]sao kuC mat kihegaa. Garvaalao naaraja, hao jaato hOM. naama nahIM maalaUma hao tao ppI kihe¸ Da^gaI kihe.

°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

AiBavyai@t saatvaoM saala maoM

Anahd KuSaI hO
AiBavyai@t saatvaoM vaYa- maoM
P`avaoSa kr rhI hO
AaSaa hO
]mmaId hO
yao karvaaM
hMsata huAa
KuSaI ko gaIt gaata huAa
baZ,ta  rho.
janmaidna maubaark¸ 
                AiBavyai@t Ñ

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao Alaka pazk kI khanaI
faoksa

jaba saaro maulk pr Aaja,adI ka pcaasavaaM saala imayaadI bauKar–saa lagaa hao¸ eona ]saI maaOko pr &ana baabaU kI AaMKoM maOdana maoM lagaI maUit- pr jaa DTIM. zIk phaD, ko baIca¸ nadI¹GaaTI¹Jarnao ko saMyaaoga vaalao caaya ko KaoKo pr garmaagarma caaya sauD,kto &ana baabaU kI KaojaI inagaahaoM ka kirSmaa. maUit- tao vahaM vaYaao-M sao qaI¸ basa &ana baabaU nao tBaI doKI qaI.vao zhro maIiDyaa ko AadmaI¸ igaw sao BaI toja, inagaah ko maailak. caaya ka kulhD, bahut dUr foMk maara. dUr kI kaOD,I jaao haqa lagaI qaI.
°

hasya vyaMgya maoM
Da narond` kaohlaI ka
janatM~
°

saMsmarNa maoM
AnaUp Sau@la va SaaoBaa svaiPnala kI rcanaa
paYa-d AaOr JaMDa gaIt
°

saamaiyakI maoM
knhOyaalaala catuvao-dI ka AalaoK
vah bargad
°

iflma–[lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
ihMdI
iflmaaoM maoM raYT/Iya Baavanaa

 

svatM~ta idvasa ko Avasar pr doSaBai@t kI Zor saI kivataAaoM ko saaqa 

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
tuma saca khtI hao , , ,–AiBarMjana kumaar
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
r@tdana–inaitna ]paQyao
ija,MdgaI jahaM Sau$ haotI hO–rvaIMd` ba~a
fuTbaa^la–pd\maa sacadova
rajaQaanaI maoM har–Asaga,r vajaaht
°

hasya vyaMgya maoM
QaUp ka caSmaa–saMtaoYa Kro
[TlaI ko laD\DU–gaurmaIt baodI
BagaaOnao maoM cammaca–p`itBaa sa@saonaa
BaaoMpU–Da narond` kaohlaI
°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
sauBaaYa naIrva kI laGaukqaa
makD,I
°

pya-Tna maoM
manaIYa kumaar ko saaqa calaoM
isai@kma ko saÔr pr
°

fulavaarI maoM
 doSa doSaaMtr maoM jaanakarI kI baatoM
Ajao-nTInaa¸ ba`aja,Ila AaOr po$
°

saMskRit maoM
Aba-uda AaohrI laokr Aa[- hOM
ka^ÔI ka Pyaalaa
°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp Kaoja laae hOM
}jaa- ka vaOkilpk sa`aot: jaOva [-MQana yaaina baayaaoDIja,la
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
[naisËPT kI–baaoD-

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org