laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


124.  8.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
Da narond` kaohlaI ka
janatM~

°

saMsmarNa maoM
AnaUp Sau@la va SaaoBaa svaiPnala kI rcanaa
paYa-d AaOr JaMDa gaIt

°

saamaiyakI maoM
knhOyaalaala catuvao-dI ka AalaoK
ËaMitkarI GaTnaa ka saaxaI
vah bargad

°

iflma–[lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
ihMdI
iflmaaoM maoM raYT/Iya Baavanaa

°

khainayaaoM maoM
Baart sao Alaka pazk kI khanaI
faoksa

jaba saaro maulk pr Aaja,adI ka pcaasavaaM saala imayaadI bauKar–saa lagaa hao¸ eona ]saI maaOko pr &ana baabaU kI AaMKoM maOdana maoM lagaI maUit- pr jaa DTIM. zIk phaD, ko baIca¸ nadI¹GaaTI¹Jarnao ko saMyaaoga vaalao caaya ko KaoKo pr garmaagarma caaya sauD,kto hue. jaao maUit- vahaM vaYaao-M sao qaI¸ basa &ana baabaU nao tBaI doKI qaI. maUit- ko baaro maoM kbaUtr AaOr kaOAaoM kI trh caaya vaalaa Caokra bahadur BaI Anajaana qaa. &ana baabaU zhro maIiDyaa ko AadmaI¸ igaw sao BaI toja, inagaah ko maailak hOM. caaya ka kulhD, bahut dUr foMk maara. dUr kI kaOD,I jaao haqa lagaI qaI. kOmara¸ vaIiD,yaao ko tama¹Jaama ko saMga ]saI phaD,I gaaMva maoM Gausa gae.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao dIpk Samaa- kI khanaI
gaulaabaI haqaI

"doiKe" s~I–svar nao kha¸ "ABaI dao idna phlao kI baat hO. GaD,I maoM eosao hI baarh baja kr torh imanaT hao rho qao jaba [saI havaD,a maola maoM ek hadsaa huAa qaa."
"kOsaa hadsaaÆ" maOM kaMpnao lagaa.
Qaamapur sao ek dMpi<a havaD,a maola maoM savaar hue qao¸ pMd`h AaOr sa~h naMbar vaalao , , ,
"vao daonaaoM baqa- ]sa idna KalaI gae qao¸" maOM maukr gayaa¸ maoro pasa irkaD- hO¸ pUra irkaD- – "Aap yaad kire. puÉYa ko pasa ek irvaalvar qaa AaOr laoDI savaarI ko haqa ka baTuAa saunahra qaa saaonao kI trh camakIlaa , , ,"
"kt[- nahIM¸" maOM ifr maukr ilayaa.
"maOM nahIM maanatI¸" s~I–svar nao piricata  kI AakRit QaarNa kr laI , , ,

°

hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI nao pta lagaayaa ik
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,I²

°

saaih%ya samaacaar maoM
jaapana sao ivaSaoYa rpT

Tao@yaao maoM AMtra-YT/Iya ihMdI sammaolana

°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
jaulaa[- maah ko ica{aoM pr

°

EawaMjaila maoM
]stad ibaismallaah KaM sao pircaya AaOr
ek mah%vapUNa- saaxaa%kar

 saPtah ka ivacaar
jaOsao jalata huAa ek saUKa poD, pUra vana jalaa dota hO¸ vaOsao hI ek kupu~ pUra kula naYT kr dota hO.—caaNa@ya

 

naicakota¸ ip`yava`t caaOQarI¸ rajaond` caaOQarI¸ sajaIvana mayaMk AaOr BaUpoMd` kumaar dvao kI nayaI rcanaaeM 

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~
tuma saca khtI hao–AiBarMjana kumaar
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
r@tdana–inaitna ]paQyao
ija,MdgaI jahaM Sau$ haotI hO–rvaIMd` ba~a
fuTbaa^la–pd\maa sacadova
°

hasya vyaMgya maoM
rajanaIit AaOr maUMC–rajaond` %yaagaI
QaUp ka caSmaa–saMtaoYa Kro
[TlaI ko laD\DU–gaurmaIt baodI
BagaaOnao maoM cammaca–p`itBaa sa@saonaa
°

pva- pircaya maoM
9 Agast rxaabaMQana ko Avasar pr
manaaohr purI kI klama sao baMQaa
Pyaara saa baMQana–rxaabaMQana
°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI ko sauJaava
dmadar rhoM idnaBar ko ilae
°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova Avana maoM pkaeM
AalaU TmaaTr hro Pyaaja vaalao
°

mahanagar kI khainayaaoM maoM
sauBaaYa naIrva kI laGaukqaa
makD,I
°

pya-Tna maoM
manaIYa kumaar ko saaqa calaoM
isai@kma ko saÔr pr
°

fulavaarI maoM
 doSa doSaaMtr maoM jaanakarI kI baatoM
Ajao-nTInaa¸ ba`aja,Ila AaOr po$

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org