laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


11.  9.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
gaurmaIt baodI nao pta lagaayaa ik
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,I²

°

saaih%ya samaacaar maoM
jaapana sao ivaSaoYa rpT

Tao@yaao maoM AMtra-YT/Iya ihMdI sammaolana

°

ica{ap~I maoM
ica{apMiDt kI pOnaI naja,r
jaulaa[- maah ko ica{aoM pr

°

EawaMjaila maoM
]stad ibaismallaah KaM sao pircaya AaOr
ek mah%vapUNa- saaxaa%kar

°

khainayaaoM maoM
Baart sao dIpk Samaa- kI khanaI
gaulaabaI haqaI

"doiKe" s~I–svar nao kha¸ "ABaI dao idna phlao kI baat hO. GaD,I maoM eosao hI baarh baja kr torh imanaT hao rho qao jaba [saI havaD,a maola maoM ek hadsaa huAa qaa."
"kOsaa hadsaaÆ" maOM kaMpnao lagaa.
Qaamapur sao ek dMpi<a havaD,a maola maoM savaar hue qao¸ pMd`h AaOr sa~h naMbar vaalao , , ,
"vao daonaaoM baqa- ]sa idna KalaI gae qao¸" maOM maukr gayaa¸ maoro pasa irkaD- hO¸ pUra irkaD- – "Aap yaad kire. puÉYa ko pasa ek irvaalvar qaa AaOr laoDI savaarI ko haqa ka baTuAa saunahra qaa saaonao kI trh camakIlaa , , ,"
"kt[- nahIM¸" maOM ifr maukr ilayaa.
"maOM nahIM maanatI¸" s~I–svar nao piricata  kI AakRit QaarNa kr laI , , ,
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
Baart sao saMtaoYa gaaoyala kI khanaI
BaTkna

mana kI BaTkna kao saba rMgaao ko fOlaava nao Apnao BaItr samaa ilayaa. iktnaa Aasaana haota hO mana kao qaamanaa pr ]tnaa hI Aasaana haota ]saka BaTk jaanaa. rMgaIna kaMca ko BaItr DubaikyaaM lagaatI rhI jaanao iktnaI dor. dukana kI maalaikna BaI camak rhI qaI. laala hro naIlao rMgaao maoM sarabaaor. caTk caunarI mao lagao kaMca jala rho gaOsa ko balba maoM Qamak maar rho qao. galao maoM maaoTo–maaoTo laala hro danaaoM kI maalaa qaI jaao raOSanaI maoM camak rhI qaI. kanaaoM maoM BaI baD,I laTkna vaalao Jaumako qao. matlaba K,asaa camak–Qamak ka [Mtja,ama qaa itsa pr %yaaOhar ka maaOka. maaik-T kI BaI saja–Qaja doKnao laayak qaI. dIvaar pr sajao va laTko rMgaao maoM ilapTI maOM vahaM Ék hI ga[- ]nhoM inahartI AaOr sarahtI.

°

hasya vyaMgya maoM
gaNaoSaao%sava pr Sard jaaoSaI ko SabdaoM maoM
Aqa EaI gaNaoSaaya nama:

°

p`kRit maoM
Da DI ena itvaarI ka
icar saKa baaMsa

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
ivaVaBaUYaNa imaEa kI laoKnaI sao
saavana ]D,O kjairyaa mastanaI

°

fulavaarI maoM
maaOsama ko ivaYaya maoM jaanakarI kI baatoM
maaOsama @yaa hOÆ

°

 saPtah ka ivacaar
saMpda kao jaaoD, jaaoD, kr rKnao vaalao
kao Balaa @yaa pta ik dana maoM iktnaI
imazasa hO.— Aacaaya- EaIrama Samaa-

 

[sa maah ko kiva maoM EaI kRYNa Samaa- tqaa Anya stMBaaoM maoM maanaaoSaI caOTjaI-¸ paSa¸ raja ikSaaor va AMsaar kMbarI kI nayaI rcanaaeM 

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
faoksa–Alaka pazk
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~

tuma saca khtI hao–AiBarMjana kumaar
caah–Da^ SaOlajaa sa@saonaa
r@tdana–inaitna ]paQyao
ija,MdgaI jahaM Sau$ haotI hO–rvaIMd` ba~a
°

hasya vyaMgya maoM
janatM~–Da narond` kaohlaI 
rajanaIit AaOr maUMC–rajaond` %yaagaI

QaUp ka caSmaa–saMtaoYa Kro
[TlaI ko laD\DU–gaurmaIt baodI
°

saMsmarNa maoM
AnaUp Sau@la va SaaoBaa svaiPnala kI rcanaa
paYa-d AaOr JaMDa gaIt
°

saamaiyakI maoM
knhOyaalaala catuvao-dI ka AalaoK
ËaMitkarI GaTnaa ka saaxaI
vah bargad
°

iflma–[lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja kI pD,tala
ihMdI iflmaaoM maoM raYT/Iya Baavanaa
°

pva- pircaya maoM
9 Agast rxaabaMQana ko Avasar pr
manaaohr purI kI klama sao baMQaa
Pyaara saa baMQana–rxaabaMQana
°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI ko sauJaava
dmadar rhoM idnaBar ko ilae
°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova Avana maoM pkaeM
AalaU TmaaTr hro Pyaaja vaalao

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org