laoKkaoM sao
kRpyaa
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


124.  10.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

 

ipClao saPtah
1
hasya vyaMgya maoM
AiBanava Sau@la ka rajanaIit–ivaSlaoYaNa
ivaBaIYaNa kI sarkar

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
manaaohr purI ka ivastRt ivavarNa
pva- puMja dIpavalaI

°

lailat inabaMQa maoM
rmaoSa itvaarI ivarama ka AalaoK
jyaaoitpva- kI jaya

°

dRiYTkaoNa maoM
rmaoSa gaaOtma ko ivacaar
tulasaI kqaa rGaunaaqa kI

°

khainayaaoM maoM
Da^ hirsaumana ibaYT kI khanaI
hvaaGar

"dIpavalaI ko ABaI dao idna baakI hOM."
"haM saaba² dao idna dao maah dao saala BaI hao sakto hOM¸ bahut baD,a doSa hO naopala¸ mauJao tao Apnaa maulk DaoTI tk hI jaanaa hO." ]saka sada mauskranao vaalaa caohra saÔod fIka pD, gayaa¸ vah kuC khnaa caahta qaa pr kh nahIM saka¸ bacapna sao vah hmaarI ka^laaonaI maoM Aata¹jaata qaa¸ yahaM kI hvaa¹panaI maoM ]sakI phcaana Saaimala hao ga[- qaIM¸ ka^laaonaI sao ]saka jaIvana jauD, gayaa qaa. maala¸ laaoAr baaja,ar sao Gar¹ gaRhsqaI ka baaoJa hI nahIM¸ jaIvana¹marNa ko kama BaI vah snaaoDna tk krta qaa¸ ikMtu Aaja ]sako saÔod caohro kao doKkr saarI
]mmaIdoM baomaanaI laga rhI qaI. "AaAao¸ vahaM baOMca pr baOzto hOM." maOMnao kha¸ mana huAa ik ]sakI baaMh qaamakr hvaaGar tk lao calaUM.

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
khainayaaoM maoM
yaU ko sao tojaond` Samaa- kI khanaI
iZbarI Ta[T

 idnaoSa lagaBaga dsa vaYaao-M sao kuvaOt maoM caaT-D Aaka]MToMT hO. gaaMva ko gaurmaIt kao prdosa maoM BaI ek jaanakar tao imala hI gayaa qaa. gaurmaIt nao Apnao sarla svaBaava AaOr vyavahar sao SaIGa` hI Apnao Aapkao vahaM sauvyavaisqat BaI kr ilayaa qaa. ]sao rhnao ko ilae ihlTna haoTla ko pICo hI ek jagah imala ga[- qaI. ]sanao svayaM hI yah sqaana psaMd ikyaa qaa. kuC gaaMva ko GaraoM jaOsaa Gar qaa. AaMgana ko mau#ya War sao Gar tk phuMcanao tk hI tIna imanaT tao calanaa hI pD,ta qaa. caaraoM Aaor }McaI dIvaar AaOr baIca maQya maoM ]saka tIna kmaro ka vaatanaukUilat Gar² jaI jaana sao maohnat kr rha qaa gaurmaIt AaOr vahaM jagaraMva maoM kulavaMt nao ek fUla saI baoTI kao janma idyaa.

°

hasya vyaMgya maoM
maurlaI manaaohr EaIvaastva kI klama sao
ek mahana vyai> kI Aa%makqaa

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva sao kuC AMd$naI baatoM
emapI3 Plaoyar ko saMbaMQa maoM

°

iflma [lma maoM
Ajaya ba`*maa%maja ko iflmaI saMsaar kI
vao p`isaw maihlaaeM

°

saaih%ya samaacaar maoM
klak<aa AaOr laKna} sao

dao samaacaar
°

 saPtah ka ivacaar
kilayauga maoM rhnaa hO yaa satyauga maoM yah tuma svayaM caunaao¸ tumhara yauga tumharo pasa hO.— ivanaaobaa

 

Anaok kivayaaoM kI nayaI dIpavalaI rcanaaeM¸ kivataAaoM maoM
sauroSa yaadva AaOr
nayaI hvaa maoM
dIpaMkr dIp

dIpavalaI ivaSaoYaaMk samaga`

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
EaIBa+ ³naaTk´ – iSabana kRYNa rONaa
tlavaar–maQausaUdna AanaMd
puranao kpD,o–Sard isaMh
laaOTto hue–saI pI EaIramana
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala
°

hasya vyaMgya maoM
haid-k baQaa[- – riva rtlaamaI
rhsya rama–vanavaasa ka–javaahr caaOQarI
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaa – samaIr laala
ihMdI kI isqait–AnaUp kumaar Sau@la
°

pva- pircaya maoM
dIipka jaaoSaI manaa rhI hOM
krvaa–caaOqa
°

rsaao[-Gar maoM
ABaI sao tOyaar hao rho hOM
dIpavalaI ko pkvaana
°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI kr rhI hOM
saubah ko naaSto kao salaama
°

pva- pircaya maoM
rNavaIr saozI ka AalaoK
naopala ka dSahra
°

klaa dIGaa- maoM
navara~ ko Avasar pr ivaSaoYa dIGaa-
laaok klaakRityaaoM maoM dugaa-
°

fulavaarI maoM
dSahro ko ilae banaaeM
dugaa- ka mauKaOTa

 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org