laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM

AnauBaUit
M
1.  10.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
 kOnaoDa sao samaIr laala kI pukar
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaaÑ

°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp ko saaqa maMgala ga`h pr
raovar baigGayaaoM ko Aagao

°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
daihnao i@lak ka kmaala

°

iflma [lma maoM
Baavanaa kuMAr prK rhI hOM
)iYada ka iflma saMsaar

°

khainayaaoM maoM
Baart sao Sard isaMh kI khanaI
puranao kpD,o

]sanao baccao sao pUCa¸ 'khaM pZ,to hao baoTaÆ'
'ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla , , ,'
'iksa @laasa maoMÆ'
'tIsaro @laasa , , ,'
AaOrt nao haqaaoM sao baccao ka maMuh baMd ikyaa.
'yaU Aar sTiDiyaMga [na ihMdU vaoidk [MiglaSa maIiDyama skUla AifilaeToD TU Aa^@safaoD-. Talk [na [MiglaSa maOD yaU.'
AaOrt nao baccao ko maMuh sao haqa hTayaa.
baccao nao kha¸ 'tIsaro @laasa maoM , , ,'
AaOrt ko haqa kaMp rho qao. ]sanao baccao kao maara AaOr Qa@ka BaI idyaa. baccao ko haoMz AaOr maaqao sao KUna inaklaa AaOr vah daOD,a , , ,tba BaI vah caIK rhI qaI.
'yaU [MiDyana Doivala Ta^k [na [MiglaSa.'
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
dSahra ivaSaoYaaMk maoM
Baart sao maQausaUdna AanaMd kI khanaI
tlavaar

dSahro ka idna qaa. saubah sao hI pirvaar maoM
]%saah qaa. maaM pD,aosa sao gaaobar lao Aa[- qaI.
]sasao ravaNa ko dsa isar banaae jaanao qao. ipta ipClaI Saama kao hI gannaa AaOr laaOkI lao Aae qao. gannaa dSahro ko idna pUjaa maoM rKa jaata hO. laaOkI rayato ko ilae Aa[- qaI. maaM nao rat maoM hI dhI jamaa idyaa qaa. dhI ko bat-na kao
]nhaoMnao AaTo ko knastr maoM rKa qaa taik qaaoD,I gamaI- imalao AaOr dhI AcCa jama jaae. hma Baa[- bahnaaoM kao ]zto hI ]nhaoMnao dhI ko dSa-na krae AaOr ifr kha¸ "Aayaa jaao BaOyaa payata¸ rama iKlaae rayata." hma saba Baa[- bahnaaoM nao samavaot svar maoM yah daohrayaa.
hlkI–saI KTasa ilae maIzo dhI ka svaad hmaaro maMuh maoM Bar gayaa.

°

hasya vyaMgya maoM
 javaahr caaOQarI ka Kulaasaa
rhsya rama–vanavaasa ka

°

pva- pircaya maoM
rNavaIr saozI ka AalaoK
naopala ka dSahra

°

klaa dIGaa- maoM
navara~ ko Avasar pr ivaSaoYa dIGaa-
laaok klaakRityaaoM maoM dugaa-

°M  

fulavaarI maoM
dSahro kI khainayaaM
AaOr iSalpkaonaa maoM
dugaa- ka mauKaOTa

 saPtah ka ivacaar
ivajaya gava- AaOr p`itYza ko saaqa AatI hO pr yaid ]sakI rxaa paOÉYa ko saaqa na kI jaaya tao Apmaana ka ja,hr iplaa kr calaI jaatI hO.—mau@ta

 

maahoSvar itvaarI ko gaIt¸ sauroSa yaadva kI kivataeM tqaa gaaMQaI jayaMtI va dSahro ko Avasar pr ivaivaQa rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
laaOTto hue–saI pI EaIramana
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala
gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
faoksa–Alaka pazk
mauMba[- Tu satpuD,a–puYyaima~
°

hasya vyaMgya maoM
 ihMdI kI isqait–AnaUp kumaar Sau@la
samaajasaovaa–AMtra krvaD,o
Aqa gaNaoSaaya nama:–Sard jaaoSaI
baMdraoM nao iktabaoM @yaaoM faD,IM–gaurmaIt baodI
°

ihMdI idvasa ko Avasar pr
dao ivaiSaYT rcanaaeM

laxmaImalla isaMGavaI ka AalaoK
saMivaQaana maoM ihMdI
AaOr
Da ivavaokanaMd Samaa- kI klama sao
ÔIjaI maoM ihMdI

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
irMpI iKllana isaMh kI rcanaa
laaok–saMvaodnaa ko kiva savao-Svar
°

saMskRit maoM
Da navaIna laaohanaI sao raocak jaanakarI
hmaara laaok saaih%ya: laavanaI
°

Gar pirvaar maoM
Abau-da AaohrI ko kargar sauJaava
ibana panaI saba saUna
°

rsaao[-Gar maoM
maa[Ëaovaova kI sahayata sao pkaeMM
baosana ka sabja,Idar caIlaa

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org