laoKkaoM sao
kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


116.  10.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah

hasya vyaMgya maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ]f- riva rtlaamaI kI
haid-k baQaa[-

°

pva- pircaya maoM
dIipka jaaoSaI manaa rhI hOM
krvaa–caaOqa

°

rsaao[-Gar maoM
ABaI sao tOyaar hao rho hOM
dIpavalaI ko pkvaana

°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI kr rhI hOM
saubah ko naaSto kao salaama

°

naaTkaoM maoM
Baart sao iSabana kRYNa rONaa ka naaTk
EaIBa+

 

saulatana jaOnaulaabadIna 'baD,Saah' kSmaIr ko baD,o hI laaokip`ya Saasak hue hOM. janata Pyaar sao
]nhoM 'baD,Saah' ko naama sao pukartI qaI. ek baar ]nakI CatI pr ek jaanalaovaa faoD,a huAa ijasaka [laaja baD,o sao baD,o hkIma AaOr vaOV BaI na kr sako. doSa ivadoSa sao naamavar hkImaaoM kao baulaayaa gayaa magar vao saBaI naakama rho. tba kSmaIr ko hI ek hkIma pMiDt EaIBa+ nao ApnaI samaJadarI AaOr AnauBava sao 'baD,Saah' ka [laaja ikyaa AaOr ]nhoM saoht ba#,SaI. baadSaah salaamat nao [sa ehsaana ko badlao maoM EaIBa+ ko ilae SaahI Kja,anaaoM ko mauMh Kaola ide AaOr ]nhoM kuC maaMganao ko ilae AnauraoQa ikyaa. EaIBa+ nao jaao maaMgaa vah kSmaIr ko [ithasa ka ek eosaa baoimasaala pnnaa hO ijasapr samaUcaI kSmaIrI pMiDt ibaradrI kao gava- hO.

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!

 

[sa saPtah
1
dIpavalaI ivaSaoYaaMk maoM
Da^ hirsaumana ibaYT kI khanaI
hvaaGar

"dIpavalaI ko ABaI dao idna baakI hOM."
"haM saaba² dao idna dao maah dao saala BaI hao sakto hOM¸ bahut baD,a doSa hO naopala¸ mauJao tao Apnaa maulk DaoTI tk hI jaanaa hO." ]saka sada mauskranao vaalaa caohra saÔod fIka pD, gayaa¸ vah kuC khnaa caahta qaa pr kh nahIM saka¸ bacapna sao vah hmaarI ka^laaonaI maoM Aata¹jaata qaa¸ yahaM kI hvaa¹panaI maoM ]sakI phcaana Saaimala hao ga[- qaIM¸ ka^laaonaI sao ]saka jaIvana jauD, gayaa qaa. maala¸ laaoAr baaja,ar sao Gar¹ gaRhsqaI ka baaoJa hI nahIM¸ jaIvana¹marNa ko kama BaI vah snaaoDna tk krta qaa¸ ikMtu Aaja ]sako saÔod caohro kao doKkr saarI
]mmaIdoM baomaanaI laga rhI qaI. "AaAao¸ vahaM baOMca pr baOzto hOM." maOMnao kha¸ mana huAa ik ]sakI baaMh qaamakr hvaaGar tk lao calaUM.

°

hasya vyaMgya maoM
AiBanava Sau@la ka rajanaIit–ivaSlaoYaNa
ivaBaIYaNa kI sarkar

°

saaihi%yak inabaMQa maoM
manaaohr purI ka ivastRt ivavarNa
pva- puMja dIpavalaI

°

lailat inabaMQa maoM
rmaoSa itvaarI 'ivarama' ka AalaoK
jyaaoitpva- kI jaya

°

dRiYTkaoNa maoM
rmaoSa gaaOtma ko ivacaar
tulasaI kqaa rGaunaaqa kI

 saPtah ka ivacaar
kovala p`kaSa ka ABaava hI AMQakar nahIM¸ p`kaSa kI Ait BaI manauYya kI AaMKaoM ko ilae AMQakar hO.—svaamaI ramatIqa-

 

°
idvaalaI kI raOSanaI sao iJalaimalaatI Zor saI dIpavalaI kivataeM
°

–° ipClao AMkaoM sao °–
khainayaaoM maoM
tlavaar–maQausaUdna AanaMd
puranao kpD,o–Sard isaMh
laaOTto hue–saI pI EaIramana
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala
gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
°

hasya vyaMgya maoM
rhsya rama–vanavaasa ka–javaahr caaOQarI
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaa – samaIr laala
ihMdI kI isqait–AnaUp kumaar Sau@la
samaajasaovaa–AMtra krvaD,o
°

pva- pircaya maoM
rNavaIr saozI ka AalaoK
naopala ka dSahra
°

klaa dIGaa- maoM
navara~ ko Avasar pr ivaSaoYa dIGaa-
laaok klaakRityaaoM maoM dugaa-
°

fulavaarI maoM
dSahro ko ilae banaaeM
dugaa- ka mauKaOTa
°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp ko saaqa maMgala ga`h pr
raovar baigGayaaoM ko Aagao
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
daihnao i@lak ka kmaala
°

iflma [lma maoM
Baavanaa kuMAr prK rhI hOM
)iYada ka iflma saMsaar

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

     

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org