laoKkaoM sao
kRpyaa kovala nae pto pr p~vyavahar kroM


19.  10.  2006 

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar. dao pla.naaTk. pirËmaa.pva-–pircaya. p`kRit.pya-Tna. p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI. fulavaarI.rsaao[-. laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk.ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama.saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa.svaasqya. hasya vyaMgya

ipClao saPtah

dSahra ivaSaoYaaMk maoM
 javaahr caaOQarI ka vyaMgya
rhsya rama–vanavaasa ka

°

pva- pircaya maoM
rNavaIr saozI ka AalaoK
naopala ka dSahra

°

klaa dIGaa- maoM
navara~ ko Avasar pr ivaSaoYa dIGaa-
laaok klaakRityaaoM maoM dugaa-

°M  

fulavaarI maoM
dSahro ko ilae banaaeM
dugaa- ka mauKaOTa

°

khainayaaoM maoM
Baart sao maQausaUdna AanaMd kI khanaI
tlavaar

dSahro ka idna qaa. saubah sao hI pirvaar maoM
]%saah qaa. maaM pD,aosa sao gaaobar lao Aa[- qaI.
]sasao ravaNa ko dsa isar banaae jaanao qao. ipta ipClaI Saama kao hI gannaa AaOr laaOkI lao Aae qao. gannaa dSahro ko idna pUjaa maoM rKa jaata hO. laaOkI rayato ko ilae Aa[- qaI. maaM nao rat maoM hI dhI jamaa idyaa qaa. dhI ko bat-na kao
]nhaoMnao AaTo ko knastr maoM rKa qaa taik qaaoD,I gamaI- imalao AaOr dhI AcCa jama jaae. hma Baa[- bahnaaoM kao ]zto hI ]nhaoMnao dhI ko dSa-na krae AaOr ifr kha¸ "Aayaa jaao BaOyaa payata¸ rama iKlaae rayata." hma saba Baa[- bahnaaoM nao samavaot svar maoM yah daohrayaa.
hlkI–saI KTasa ilae maIzo dhI ka svaad hmaaro maMuh maoM Bar gayaa.
°

 ApnaI p`itiËyaa
ilaKoM pZ,oM

Click here to send this site to a friend!
 

[sa saPtah
1
naaTkaoM maoM
Baart sao iSabana kRYNa rONaa ka naaTk
EaIBa+

saulatana jaOnaulaabadIna 'baD,Saah' kSmaIr ko baD,o hI laaokip`ya Saasak hue hOM. janata Pyaar sao
]nhoM 'baD,Saah' ko naama sao pukartI qaI. ek baar ]nakI CatI pr ek jaanalaovaa faoD,a huAa ijasaka [laaja baD,o sao baD,o hkIma AaOr vaOV BaI na kr sako. doSa ivadoSa sao naamavar hkImaaoM kao baulaayaa gayaa magar vao saBaI naakama rho. tba kSmaIr ko hI ek hkIma pMiDt EaIBa+ nao ApnaI samaJadarI AaOr AnauBava sao 'baD,Saah' ka [laaja ikyaa AaOr ]nhoM saoht ba#,SaI. baadSaah salaamat nao [sa ehsaana ko badlao maoM EaIBa+ ko ilae SaahI Kja,anaaoM ko mauMh Kaola ide AaOr ]nhoM kuC maaMganao ko ilae AnauraoQa ikyaa. EaIBa+ nao jaao maaMgaa vah kSmaIr ko [ithasa ka ek eosaa baoimasaala pnnaa hO ijasapr samaUcaI kSmaIrI pMiDt ibaradrI kao gava- hO.

°

hasya vyaMgya maoM
rivaSaMkr EaIvaastva ]f- riva rtlaamaI kI
haid-k baQaa[-

°

pva- pircaya maoM
dIipka jaaoSaI manaa rhI hOM
krvaa–caaOqa

°

rsaao[-Gar maoM
ABaI sao tOyaar hao rho hOM
dIpavalaI ko pkvaana

°

Gar pirvaar maoM
Aba-uda AaohrI kr rhI hOM
saubah ko naaSto kao salaama

 saPtah ka ivacaar
QaOya-vaana manauYya Aa%maivaSvaasa kI naaOka pr savaar haokr Aapi<a kI naidyaaoM kao saflatapUva-k par kr jaato hOM.—Bat-Rhir

 

saMtaoYa kumaar ko gaIt¸ SaaoBanaaqa yaadva kI kivataeM¸ ivanaya imaEa ko daoho AaOr idSaaMtr maoM ramakRYNa iWvaodI maQaukr kI rcanaaeM

–° ipClao AMkaoM sao °–

khainayaaoM maoM
puranao kpD,o–Sard isaMh
laaOTto hue–saI pI EaIramana
baabaU jaI–Da iSabana kRYNa rONaa
BaTkna–saMtaoYa gaaoyala
gaulaabaI haqaI–dIpk Samaa-
faoksa–Alaka pazk
°

hasya vyaMgya maoM
khaM rhtI hao tuma¸ jaanaa – samaIr laala
ihMdI kI isqait–AnaUp kumaar Sau@la
samaajasaovaa–AMtra krvaD,o
Aqa gaNaoSaaya nama:–Sard jaaoSaI
°

iva&ana vaata- maoM
gauÉdyaala p`dIp ko saaqa maMgala ga`h pr
raovar baigGayaaoM ko Aagao
°

p`aOVaoigakI maoM
rivaSaMkr EaIvaastva isaKa rho hOM
daihnao i@lak ka kmaala
°

iflma [lma maoM
Baavanaa kuMAr prK rhI hOM
)iYada ka iflma saMsaar
°

ihMdI idvasa ko Avasar pr
dao ivaiSaYT rcanaaeM

laxmaImalla isaMGavaI ka AalaoK
saMivaQaana maoM ihMdI
AaOr
Da ivavaokanaMd Samaa- kI klama sao
ÔIjaI maoM ihMdI
°

saaihi%yak inabaMQa maoM
irMpI iKllana isaMh kI rcanaa
laaok–saMvaodnaa ko kiva savao-Svar

Aaja isarhanao.]pnyaasa.]phar.khainayaaM.klaa dIGaa-.kivataeM.gaaOrvagaaqaa.puranao AMk.nagarnaamaa.rcanaa p`saMga.pva- pMcaaMga
Gar–pirvaar.dao pla.naaTk.pirËmaa.pva-–pircaya.p`kRit.pya-Tna.p`ork p`saMga.p`aOVaoigakI.fulavaarI.rsaao[-.laoKk
iva&ana vaata-. ivaSaoYaaMk. ihMdI ilaMk. saaih%ya saMgama. saMsmarNa. saaih%ya samaacaar. saaihi%yak inabaMQa. svaasqya. hasya vyaMgya

© savaa-iQakar saurixat
"AiBavyai@t" vyai@tgat AiBaÉica kI Avyavasaaiyak saaihi%yak pi~ka hO. [sa maoM p`kaiSat saBaI rcanaaAaoM ko savaa-iQakar saMbaMiQat laoKkaMo Aqavaa p`kaSakaoM ko pasa saurixat hOM. laoKk Aqavaa p`kaSak kI ilaiKt svaIkRit ko ibanaa [nako iksaI BaI AMSa ko punap-`kaSana kI Anaumait nahIM hO.
yah pi~ka p`%yaok maah kI 1 – 9 – 16 tqaa 24 tarIK kao pirvaiQa-t haotI hO.

p`kaSana : p`vaIna sa@saonaa -|- piryaaojanaa inadoSana : AiSvana gaaMQaI
saMpadna¸ klaaiSalp evaM pirvaQa-na : pUiNa-maa vama-na 
-|- sahyaaoga : dIipka jaaoSaI
ÔaOMT sahyaaoga :p`bauw kailayaa

   

 

 
Google
Search WWW Search www.abhivyakti-hindi.org